Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

1. Życie kulturalne w okupowanej Polsce (omówić zagadnienie na przykładzie „Pożegnania z „Marią T. Borowskiego)

2. Poezja spełnionej apokalipsy K. K. Baczyńskiego („Elegia o chłopcu polskim”)/„Ocalony” T. Różewicza (tematyka wierszy, sytuacja podmiotu lirycznego etc.)

3. Życie w obozie śmierci na podstawie „Opowiadań obozowych” T. Borowskiego

4. Behawioryzm jako metoda twórcza w opowiadaniach T. Borowskiego.

5. Piekło sowieckich łagrów w „Innym świecie” G. Herlinga Grudzińskiego.

6. „Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall jako przykład literatury faktu na temat holocaustu. (omówić problematykę utworu)

7. Jak można interpretować tytuł reportażu H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”?

8. Postawy ludzkie wobec totalitaryzmu i zniewolenia na przykładzie „Campo di Fiori” Cz. Miłosza i wcześniej omawianych utworów.

9. Filozofia egzystencjalna jako wprowadzenie do rozumienia „Dżumy” Alberta Camusa.

10. Heroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu. „Dżuma”.

11. Cierpienie i Bóg na podstawie „Dżumy”.

12. Poetyckie i prozatorskie świadectwa wojny. (wymienić autorów, utwory i omówić krótko ich problematykę )

13. Literatura w służbie propagandy socrealizmu na przykładzie wierszy A. Ważyka i piosenek z tego okresu

14. W kręgu „Tanga” Mrożka (problematyka utworu)

15. Synteza wiedzy o dramacie i teatrze.

16. Smak jako kategoria etyczna w poezji Zbigniewa Herberta („Potęga smaku”)

17. „Pana Cogito” żądanie postawy wyprostowanej. (Herbert)

18. „Nie możemy przybrać postawy hieratycznej”- analiza i interpretacja wiersza „Spadanie”.

19. Dlaczego Chrystus jest drewniany? Analiza i interpretacja wiersza „Drewno” T. Różewicza.

20. Lingwistyczna poezja M. Białoszewskiego. „Szare eminencje zachwytu” i „Podłogo błogosław”.

21. Jaką wartość nadaje Cz. Miłosz słowu poetyckiemu?- analiza i interpretacja wiersza „Zaklęcie”.

22. Jak w życiu ludzkim przejawia się obecność Boga?- analiza i interpretacja wierszy. Księdza Twardowskiego. (wybrany wiersz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy prac kontrolnych (ILO)

Proszę wybrać jeden z poniższych tematów

1.Ideały osobowe starożytności i średniowiecza. Omów zagadnienie biorąc pod uwagę wybrane utwory z tych epok. 

2. Refleksja nad ludzkim losem zawarta w literaturze starożytności i średniowiecza – wskaż podobieństwa i różnice.

3. Różne sposoby pisania o cierpieniu w starożytności i średniowieczu. Porównaj trzy wybrane utwory komentując ich kształt literacki i wizerunki ludzi dotkniętych cierpieniem.  

4. Człowiek jako twórca i gospodarz świata na przykładzie utworów przedstawiających różne stanowiska na ten temat.

5. Poglądy na estetykę w literaturze baroku i oświecenia na przykładzie wybranych utworów.   

CKZiU w Elbągu