Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 8

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza , polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Centrum programów nauczania uwzględniających tę podstawę i odbywa się w ramach przedmiotowego systemu oceniania.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich
słuchaczy,
2) bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
3) ocenianie prac kontrolnych ,
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz warunki ich poprawiania,
5) przeprowadzanie egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych oraz egzaminów w terminie
dodatkowym,
6) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

§ 9

1. Ustala się następujące formy i zasady oceniania:
1) ocena jest jawna,
2) prace kontrolne oraz prace z pisemnej części egzaminu są udostępniane do wglądu słuchaczowi,
3) słuchacz ma możliwość poprawienia oceny negatywnej z pracy kontrolnej w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela,
4) oceniana jest poprawność i estetyka wykonania pracy, samodzielność wykonania pracy, a w przypadku
egzaminu ustnego spełnienie kryteriów dla poszczególnych ocen klasyfikacyjnych ustalonych w
przedmiotowych systemach oceniania.

2. Nauczyciele, na pierwszej konferencji instruktażowej wprowadzającej do pracy w semestrze, informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, przedmiotowym systemie oceniania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.

§ 10

1. Ustala się następujące zasady dotyczące obowiązkowych prac kontrolnych: 
1) słuchacz jest zobowiązany do wykonania i oddania jednej pracy kontrolnej w semestrze z każdych
zajęć edukacyjnych objętych szkolnym planem nauczania, w terminie ustalonym w harmonogramie i
podanym do wiadomości słuchaczy na 2 miesiące przed jego upływem,
2) w przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w
terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę
kontrolną,
3) sprawdzone, ocenione i zrecenzowane prace kontrolne są omawiane przez nauczyciela i
przekazywane do wglądu słuchaczom na ostatnich zajęciach edukacyjnych.
4) tematy prac kontrolnych podawane są przez nauczyciela w ciągu pierwszego miesiąca trwania
semestru.
5) Prace kontrolne mogą polegać na:
a) wyborze jednego z min. 3 tematów do opracowania,
b) rozwiązaniu podanych zadań,
c) rozwiązaniu podanych ćwiczeń.
6) wyboru formy pracy kontrolnej dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

2. Prace kontrolne oraz prace z części pisemnej egzaminów semestralnych są oceniane według skali określonej w § 11.

§ 11

Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6,
2) stopień bardzo dobry - 5,
3) stopień dobry - 4,
4) stopień dostateczny - 3,
5) stopień dopuszczający - 2,
6) stopień niedostateczny - 1.


IV. TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

§ 12

Ustala się następujące zasady klasyfikowania i promowania:
1) w Centrum słuchacz jest promowany po każdym semestrze,
2) podstawą oceniania i klasyfikowania są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
3) oceny klasyfikacyjne ustalane są na koniec każdego semestru i stanowią podstawę do promowania
słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego danego typu szkoły,
4) do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje
oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania,
5) do egzaminu semestralnego może być dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn
usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych
uzyskał oceny pozytywne,
6) słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej
oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
7) egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca
lutego i po zakończeniu semestru wiosennego do dnia 15.09.,
8) słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym
terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, po zakończeniu semestru jesiennego nie później
niż do końca lutego, po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15.09.,
9) słuchacze warunkowo przyjęci na semestry wyższe zdają wyznaczone egzaminy klasyfikacyjne w terminie
do 15 grudnia w semestrze jesiennym, a w semestrze wiosennym do 15 maja, zgodnie z podanym do
wiadomości harmonogramem
10) słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności na zajęciach
edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania:
a) słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny,
b) słuchaczowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na jego wniosek,
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,
11) egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy
termin egzaminu semestralnego, oraz zajęć edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu
klasyfikacyjnego,

§ 13

Ustala się następujące warunki przeprowadzania egzaminów semestralnych, poprawkowych, w terminie dodatkowym oraz klasyfikacyjnych:
1) Tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy tematów na egzamin ustny powinny umożliwiać
sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie danego semestru z zajęć edukacyjnych,
2) tematy egzaminów pisemnych oraz zestawy na egzamin ustny zatwierdza dyrektor lub wicedyrektor
szkoły, 
3) wyboru formy egzaminu pisemnego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których
odbywa się egzamin,
4) liczba zestawów na egzamin ustny powinna być większa niż liczba zdających,
5) słuchacz wybiera zestaw drogą losową i przysługuje mu 15 minut na przygotowanie się do egzaminu
ustnego,
6) słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego
egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną, co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na
zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał ocenę pozytywną. 

§ 14

1. Ustala się następujące zasady przeprowadzania egzaminów semestralnych:
1) egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej
oraz ustnej; z pozostałych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących egzaminy semestralne
przeprowadza się w formie ustnej,
2) w zasadniczej szkole zawodowej oprócz egzaminów o których mowa w ust.1 słuchacz zdaje w I i II
semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w
semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych.
3) W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej,
z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
4) Wyboru przedmiotów zawodowych dokonuje rada pedagogiczna.

2. na konsultacji instruktażowej, rozpoczynającej semestr, nauczyciel przedmiotu podaje, w jakiej formie słuchacz zobowiązany jest zdawać egzamin semestralny,

3. egzaminy semestralne w formie pisemnej ze wszystkich zajęć edukacyjnych, z których obowiązuje forma pisemna i ustna, są przeprowadzane po zakończeniu tych zajęć, ale przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej ustnej,

4. egzaminy semestralne odbywają się według następujących zasad:
a) terminy ustnych egzaminów semestralnych są podane do wiadomości słuchaczy, co najmniej na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej,
b) sesja egzaminacyjna planowana jest tak, aby egzaminy mogły się odbywać w ciągu ostatnich 3 – 4
tygodni każdego semestru, przed rozpoczęciem ferii,
c) na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 45 minut),
d) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z dwóch
przedmiotów,

5. egzaminy semestralne pisemne i ustne przeprowadzają nauczyciele poszczególnych przedmiotów uczący w danym semestrze; w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu,

§ 15

Ustala się następujące zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych lub w terminie dodatkowym:
1) egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
2) egzamin z języka polskiego, języka obcego, matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej; z
pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie,
3) egzamin z przedmiotów zawodowych, z których egzamin semestralny był zdawany w formie pisemnej i
ustnej, zdaje się w obydwu formach. 
4) Egzaminy odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w terminach, o których mowa w § 12
ust.1 pkt 7 i 8.

§ 16

1. Ustala się następujące zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych:
1) egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez
dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
2) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
e) zwięzłą informację o egzaminie ustnym.
3) do protokołu dołącza się pisemną pracę słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
2. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w terminach określonych w § 12 ust.1 pkt 9.

§ 17

Słuchacz, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub semestralnego w terminie dodatkowym, nie otrzymuje promocji i ma prawo do powtarzania semestru.


PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

§ 44

1. Słuchacz ma prawo do: 
1) uzyskania informacji, na początku każdego semestru, na temat programu nauczania i wymagań
edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, 
2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i
odpowiedzi, 
3) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce,
4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5) przedstawiania wychowawcy oddziału, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz
uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 
6) uczestniczenia w obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 
7) reprezentowania Centrum w konkursach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i
umiejętnościami, 
8) organizowania imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczek krajoznawczo – turystycznych,
9) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez samorząd, a w szczególności: przedstawień
teatralnych i koncertów, filmów naukowych i popularnonaukowych wyświetlanych w szkole, innych imprez
organizowanych przez samorząd,
10) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza w tym dobra innych osób,
11) poszanowania i obrony własnej godności,
12) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki,
13) w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach słuchacz ma prawo do indywidualnego toku nauki i
zdawania egzaminów semestralnych.

2. W przypadku naruszenia praw słuchacza może on złożyć skargę do:
a) opiekuna semestru,
b) Samorządu Słuchaczy, 
c) Rzecznika Praw Słuchaczy.

3. Skarga może być złożona w formie ustnej lub pisemnej.

4. Dyrektor Centrum ma obowiązek poinformować osobę, na którą złożono skargę o tym fakcie i umożliwić jej wyjaśnienie.

5. W przypadku braku porozumienia między stronami konfliktu słuchacz ma prawo złożyć skargę pisemną do dyrektora Centrum zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

§ 45

Obowiązkiem słuchacza jest: 
1) zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny Polaka, 
2) przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Centrum oraz innych wewnętrznych przepisach,
3) systematyczne i aktywne uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i życiu Centrum,
4) przedkładanie wychowawcy oddziału usprawiedliwienia opuszczonych godzin konsultacyjnych,
5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
Centrum,
6) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
7) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek,
8) dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę i rozwój fizyczny.

§ 46

1. Centrum może nagrodzić słuchacza za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce,
2) wzorową postawę,
3) wybitne osiągnięcia,
4) aktywną działalność na rzecz Centrum i środowiska.

2. Kryteria i sposoby przyznawania nagród oraz wyróżnień określa Rada Pedagogiczna powiadamiając o nich słuchaczy.

3. Słuchacz może być nagrodzony:
1) pochwałą nauczyciela lub opiekuna semestru,
2) pochwałą dyrektora Centrum,
3) nagrodą rzeczową,
4) dyplomem za szczególne osiągnięcia dla Centrum.

4. Szczególnie wyróżniający się słuchacze mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznane przez władze państwowe, miejskie, oświatowe, instytucje i organizacje wg odrębnych przepisów.

§ 47

1. Za naruszenie regulaminu Słuchaczy Centrum, słuchacz może być ukarany:
1) upomnieniem nauczyciela lub opiekuna semestru,
2) naganą dyrektora Centrum,
3) skreśleniem z listy słuchaczy.

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Centrum do skreślenia z listy słuchaczy w następujących przypadkach:
1) notoryczne opuszczanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych bez usprawiedliwienia i lekceważenie
obowiązków szkolnych,
2) rażące przekroczenie norm współżycia społecznego, a szczególnie za: 
a) udowodnioną działalność przestępczą , 
b) spowodowanie bójki w wyniku, której nastąpiło uszkodzenie ciała lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
c) rozboje,
d) czyny nieobyczajne,
e) używanie lub rozprowadzanie narkotyków na terenie Centrum,
f) spożywanie alkoholu na terenie Centrum,
g) palenie papierosów w miejscach niedozwolonych,
h) przebywanie na terenie Centrum pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
i) zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu innych osób na terenie Centrum,
j) kradzież mienia,
k) niszczenie mienia szkolnego.

3. Skreślenie z listy słuchaczy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

4. Ukarany słuchacz może odwołać się na piśmie w ciągu 14 dni od decyzji Dyrektora Centrum od:
1) upomnienia i nagany – do Rady Pedagogicznej
2) skreślenia z listy słuchaczy – do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

CKZiU w Elbągu