Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
w Elblągu 
ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg, tel. 55 625 67 00
www.cku.elblag.pl
Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ
Technik cyfrowych procesów graficznych
Monter mechatronik
Szkoły dla dorosłych!
3-letnie liceum ogólnokształcące
2-letnie liceum ogólnokształcące
(podbudowa ZSZ)
Szkoły policealne
Technik administracji
Technik archiwista
Technik BHP
Technik informatyk
Technik rachunkowości
Florysta
Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Technik administracji
Technik archiwista
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik informatyk
Technik rachunkowości
Florysta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu

Moodle CKZiU

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.) 

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne.

4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. 

5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych wydanych przez szkołę.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. 

7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Opłatę za duplikat można dokonać przelewem bankowym na rachunek:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu

ul. Saperów 14 c 82-300 Elbląg

16 1030 1218 0000 0000 9035 9002

Naszą stronę przegląda teraz:

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.