Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Europejska kadra w elbląskiej oświacie

W listopadzie 2013 r. Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3. Poprawa  jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli- projekty systemowe).

Projekt ten jest częścią projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
w ramach projektów instytucjonalnych”realizowanego w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach.

Głównym celem projektu systemowego jest zwiększenie o 1000 liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej poprzez dofinansowanie przynajmniej 100 projektów mobilności instytucjonalnych do 2015 roku.

Celami szczegółowymi projektu systemowego jest:

•  Zapewnienie wsparcia instytucji działających w obszarze kształcenia i doskonalenia nauczycieli
w tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej dla nauczycieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej do 2015 roku;

•  Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na znajomość języków obcych przez uczestników;
•  Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu.

Dzięki udziałowi w projekcie realizowanym przez Gminę Miasto Elbląg uczestnicy:

- nabyli nowe umiejętności zawodowe w zakresie wdrażania i stosowania narzędzi ICT w zarządzaniu oświatą,

- podnieśli poziom znajomości języków obcych,

- uzyskali wiedzę na temat systemu oświaty w państwach Unii Europejskiej,

- uzyskali wiedzę na temat systemowych rozwiązań w obszarze edukacji,

- uzyskali wiedzę związaną z funkcjonowaniem, zarządzaniem, finansowaniem szkół i instytucji związanych z edukacją w innych krajach Unii Europejskiej,

- podnieśli kompetencje zawodowe dotyczące roli samorządu w edukacji,

- pozyskali wiedzę na temat sposobów podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry oświaty oraz wypracowali rozwiązania w zakresie oświaty,

- nabyli umiejętności stosowania innowacyjnych rozwiązań w realizowanych projektach i programach

edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2013-28.02.2015r.

 

 

 

CKZiU w Elbągu